De Duitschlanders zijn er bijna ! (“Les Allemagnes sont presque là !”)

Sinds juni 2014 is de Werkgroep Wereldoorlog I druk bezig geweest met de voorbereiding van de tentoonstelling “Les Allemagnes sont là!” – Halle tijdens de Eerste Wereldoorlog, die op 29 januari feestelijk geopend wordt. Aanvankelijk was er een vergadering om de paar maanden. Er werd nagedacht over het verhaal dat men wou vertellen, welke elementen dat moest bevatten, en welke archiefstukken en voorwerpen dat verhaal konden illustreren. Die documenten en objecten moesten geïnventariseerd, getraceerd, gekopieerd of ontleend, en becommentarieerd worden. Tenslotte moest de tentoonstelling vorm krijgen in een duidelijke en aantrekkelijke opstelling. Het afgelopen jaar kwamen de leden van de werkgroep dan ook geregeld samen, de laatste maanden bijna wekelijks, en de laatste week zelfs dagelijks, om alles bij elkaar te brengen en de tentoonstelling op te bouwen. Vandaag en morgen wordt er de laatste hand aan gelegd.

De tentoonstelling nadert zijn voltooiing

De tentoonstelling nadert zijn voltooiing.

Het is een mooie en boeiende tentoonstelling geworden, die het resultaat is van een nauwe samenwerking tussen de KGOKH en den AST en die mede mogelijk gemaakt werd dankzij de steun van de Erfgoedcel Pajottenland & Zennevallei. Ik wil alvast de leden van de werkgroep zeer hartelijk bedanken voor hun onverdroten inzet de voorbije twee jaar. Bedankt André, Annelies, Dirk, Guy, Peter, Rudolf en Vic ! Bedankt ook aan de vele bruikleengevers – particulieren én instellingen – die voorwerpen en archiefstukken voor de tentoonstelling ter beschikking gesteld hebben.

De kernleden van de Werkgroep Wereldoorlog I (v.l.n.r.): Dirk Vandenplas, Peter François, Guy Lernout, André Vancutsem en Annelies De Laender

De kernleden van de Werkgroep Wereldoorlog I (v.l.n.r.): Dirk Vandenplas, Peter François, Guy Lernout, André Vancutsem en Annelies De Laender

“Les Allemagnes sont là!” gaat door in de Oude Post van 30 januari tot 28 februari en kan gratis bezocht worden op donderdagen van 10 tot 12 uur en op zaterdagen en zondagen van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur.

Wie zich alvast wat wil inlezen kan in het afrolmenu onder het tabblad “Documentatie”, submenu “Oorlogsdocumentatie”, een nieuw opgeladen getuigenverslag lezen: “Het avontuurlijk Leven van een Vrijschutter”, het verhaal achter “De Vrijschutter”, het sluikblad tijdens de Eerste en de Tweede Wereldoorlog van Jan-Niklaas Devillé (schrijver) en diens jongere broer Guillaume (drukker).

Veel leesgenot en tot weerziens op de tentoonstelling !

Jurgen Vandebotermet, voorzitter


Website geactualiseerd en uitgebreid

Beste bezoeker,

U had het misschien al gemerkt: de voorbije twee maanden werkte de website niet helemaal naar behoren. Ten gevolge van het uitvoeren van een aanbevolen update van onze software is er behoorlijk wat in de soep gedraaid. Functies als registreren, in- en uitloggen, een contactformulier versturen… waren weggevallen of werkten niet of slechts ten dele omdat de plug-ins niet langer compatibel bleken. Omdat de koppelingen naar onze mediabibliotheek of de mediabestanden zelf op onverklaarbare wijze verdwenen waren, kon er evenmin nog iets van onze documentatie gedownload worden. En tot slot bleken de koppelingen naar externe websites verouderd te zijn.

computercrashNa veel zwoegen en zuchten (en occasioneel gevloek) werkt alles nu weer naar behoren. Bovendien hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt om alle informatie te actualiseren en de rubrieken publicaties en documentatie uit te breiden. Er staan meer kaarten en plannen op, de Halse bibliografie van Guy Lernout werd opgeladen, en er is een nieuwe categorie met zeer interessante studies over de stadswording bijgekomen. De sectie met Restauratie-actua is weggevallen omdat de restauratie van de basiliek weldra zijn voltooiing nadert en er twee wetenschappelijke monografieën zullen verschijnen over de architectuur en de restauratie van de Sint-Martinuskerk, waarin alles in nog groter detail besproken wordt. Voor de nieuwsgierige aagjes is er een rubriek interne keuken, waarin jullie nu ook een “wie doet wat ?” kunnen vinden: een overzicht van de verschillende werkgroepen binnen de K.G.O.K.H. en de bestuursleden, de leden van het adviescomité en de externen die daarin actief zijn. Registreren en in- en uitloggen doet u voortaan via het tabblad uiterst rechts in de menubalk.

Kom alleszins nu en dan terug om een kijkje te nemen, want geregeld zullen we nieuwe documentatie opladen die interessant kan zijn voor uw geschiedkundige naspeuringen over Halle en zijn deelgemeenten.


Onze blog als databank voor afbeeldingen en kaarten

Kasteel van Essenbeek ca. 1600Stilaan willen we deze blog ook uitbouwen tot een webstek waar u – als heemkundige of heemkundig geïnteresseerde – bestanden kan terugvinden die u kunnen helpen bij uw historische naspeuringen. Het gaat o.a. om hoogwaardige en gedetailleerde afbeeldingen en kaarten. U kan die terugvinden onder de tab “documentatie”. Onder dat rolmenu vindt u categorieën met bestanden die u rechtstreeks en in hoge resolutie op uw pc kan afladen, maar daarvoor dient u zich wel vooraf als gebruiker van deze blog te registreren. We bijten de spits af met drie interessante documenten.

Het eerste is een getrouwe kopie van de kaart van Buizingen die pastoor Frans Van der Elst tekende op 14 augustus 1772. De pastoor maakte deze kaart “om zijn recht op tienden, een belangrijk deel van zijn inkomsten, te bewijzen tegenover het kapittel van Soignies. Ze gaf niet de situatie van 1772 weer, maar vermeldde alle mogelijke gegevens uit de 15de en de 16de eeuw in verband met de oude en nieuwe pastorale tienden en novalen.” Ze vormt een zeer belangrijke bron voor de geschiedenis van Buizingen, maar moet kritisch benaderd worden gezien haar doel. Meer info vindt u in dit artikel: “De kaart van Buizingen getekend door Pastoor Frans van der Elst in 1772” door Guy Lernout. – In: Hallensia, jg. 36 (2014), nr. 1 (januari-maart), pp. 20-24

Het tweede document is een tot hiertoe ongepubliceerde kaart van Halle en omstreken uit 1861. Ze geeft de bezittingen in Halle weer van Prosper Louis, hertog van Arenberg, en werd opgesteld bij zijn overlijden in 1861 met het oog op de verdeling van zijn erfenis. Bron: Arenbergarchief te Edingen, afdeling erfenissen nr. 87 (doos 33/30).

Het derde document is een afbeelding van het kasteel van Essenbeek uit de Albums de Croÿ (zie afbeelding). Het (verdwenen) kasteel van Essenbeek was een waterburcht waarvan de oudste kern tot de 13de-14de eeuw teruggaat. Op het einde van de 16de eeuw bestond het kasteel uit een toren met gotisch portaal, een ophaalbrug over de omringende vijvergracht, een prinsenkamer en twee salons met slaapkamer op de verdiepingen. Daarnaast zien we een vrijstaande herenhoeve met een torentje. (Bemerk de latrine boven de vijver !) Dit schilderij werd vervaardigd door Adrien de Montigny, hofschilder van hertog Charles III de Croÿ (1570-1610). Het origineel bevindt zich in het Bildarchiv van de Oostenrijkse Nationalbibliothek. Meer info vindt u in dit artikel: “Essenbeek” door Johan Vanvolsem. – In: Hallensia, jaargang 35 (2013), nr. 4 (oktober-december), pp. 4-14.


Update over de restauratie van de Sint-Martinusbasiliek

Steenkapper zuidportaal Sint-Martinusbasiliek HalleDe restauratie van het interieur van de basiliek is in volle gang. Voor belangwekkend nieuws daarover verwijzen u graag naar de twee nieuwste Restauratie actua, afleveringen 16 en 17. U vindt die onder het tabblad Documentatie in de menubalk. Om ze te kunnen downloaden moet u zich wel eerst registreren als lid van deze blog.


Historische nederzettingspatronen in Pajottenland en Zennevallei

Wandeling Essenbeek

Op zondag 20 oktober vond er in Essenbeek een wandelvoordracht plaats, geleid door ons bestuurslid Marcel Franssens. Gedurende een kleine drie uur maakten de ca. 35 deelnemers een deugddoende wandeling langsheen allerlei ongekende plekjes en pittoreske uitkijkpunten. Aan de hand van een aantal exemplarische landschapselementen demonstreerde de gids hoe allerlei geografische en historische factoren een doorslaggevende rol speelden in het ontstaan en de ontwikkeling van Essenbeek als woonkern en hoe het landschap errond zijn huidige vorm kreeg.

Deze wandeling werd door de gids opgezet als een demonstratie ter plekke van het betoog dat hij uiteenzette in zijn studie “Historische nederzettingspatronen in Pajottenland en Zennevallei”, dat eerder dit jaar verscheen in het januarinummer van Hallensia. Omdat nr. 2013/01 helaas compleet uitgeput is, werd dit artikel opgenomen als download in “Bestanden allerlei”, terug te vinden onder het tabblad “Documentatie” in de menubalk van deze blog. Na registratie als lid van onze blog, kan u het daar gratis downloaden.