Wie is wie ?

Jurgen Vandebotermet – voorzitter

Voor de boekenwurmen onder jullie is Jurgen Vandebotermet ongetwijfeld een bekend gezicht omdat hij al sinds 1992 werkzaam is in de openbare bibliotheek van Halle. Hij is bestuurslid van de Kring sinds 2010 en voorzitter sinds 2013, maar publiceerde ook daarvoor al in Hallensia, met name over de voor- en vroegchristelijke wortels van de Mariadevotie in onze Zennestad. Jurgen studeerde germaanse filologie (met als specialisatie middeleeuwse taal- en letterkunde), maar zijn geschiedkundige interesse gaat vooral uit naar processen van inculturatie en (dis)continuïteit, meer bepaald naar het (al dan niet) doorwerken van voorchristelijke (volkse) opvattingen en gebruiken binnen/naast de context van de christelijke (elite-)cultuur, vanaf de vroege Middeleeuwen tot de Nieuwe Tijd, en welke sporen we daarvan kunnen terugvinden in allerlei bronnen: rechtsarcheologische (archaïsche rechtsgebruiken) en rechtshistorische (Germaanse wetteksten, processtukken, costumen…), godsdiensthistorische (boeteboeken, exempelen, traktaten…), kunsthistorische (prenten, schilderijen, drolerieën…), literaire (middeleeuwse teksten, mythen, sagen, sprookjes…), archeologische (cultische artefacten) en taalhistorische (etymologie, toponymie…). Een drietal onderling samenhangende monografieën over (het geloof in) heksen, alven en weerwolven staat op stapel. Enkele artikels van Jurgen kan u raadplegen op: http://kuleuven-be.academia.edu/JurgenVandebotermet.

Dirk Vandenplas – ondervoorzitter en penningmeester

De geschiedenis van Lembeek vindt zijn vurigste verdedigers in het echtpaar Dirk en Christa Vandenplas-Petit. Samen met ons overleden bestuurslid René Dejonghe hebben zij massa’s documentatie verzameld over Lembeek, te consulteren in de Halse hoofdbibliotheek. Zo publiceerden Dirk en Christa mee De familie Claes: van land­bouwers tot industriëlen en grootgrondbezitters. Zij stelden een Veroon-nummer samen en schreven over het kasteel van Lembeek, waar Dirk, samen met anderen, verscheidene opgravingen verrichtte. Zij schreven over 175 jaar Paassoldaten, carabiniers en cavalerie en over de Broeders van de Christelijke Scholen in Lembeek (in het tijdschrift van HOLVEO). In december 2015 publiceerde Dirk een dubbeldik themanummer van Hallensia, getiteld Lembeek tijdens de Eerste Wereldoorlog, de boeiende neerslag van twee jaar onverdroten onderzoek.

André Vancutsem – secretaris

Het secretariaatswerk wordt verricht door André Vancutsem, ex-leraar Latijn aan datzelfde ex-Onze-Lieve-Vrouwecollege. Hij organiseerde twee tentoonstellingen: Vergilius en Rome en Justus Lipsius, de eerste historiograaf van Halle.

Raymond Clement – erevoorzitter en hoofdredacteur

Raymond Clement, ex-directeur van het voormalige Onze-Lieve-Vrouwecollege, was van 1984 tot 2013 voorzitter van onze vereni­ging. Onder zijn impuls publiceert de KGOKH  vanaf 1979 Hallensia. We mogen dat gerust zijn troetelkind noemen. Zelf schreef hij een twintigtal jeugdverhalen voor uitgeverij De Goede Pers (Averbode), een vijftal historische verhalen voor uitgeve­rij De Sikkel, en – naast talrijke artikels in Hallensia en ­ elders – “Halle, een Boergondisch feest”, een mooi uitgegeven standaardwerk, geïllustreerd met foto’s van Jan Decreton en uitgegeven bij Lannoo (Tielt). Minder prestigieus uitgegeven, maar vlot leesbaar is Halle en het bosland tussen Zenne en Zoniën, dat hij samen met Fernand Vanhemelrijck publiceerde bij het Davidsfonds n.a.v. de gelijknamige zoektocht in onze streek. Daarnaast stimuleerde en stimuleert hij heel wat anderen tot het schrijven van artikels of het houden van lezingen. Hij organiseerde heel wat tentoonstellingen (denk maar aan 1489 en de bijhorende Verhandeling) en sprong regelmatig in de bres voor het behoud van het Halse historische en culturele erfgoed. Hij werd door de Halse pers als eerste verkozen tot “Man van het jaar” in 1983.

Annelies De Laender – bestuurslid

Annelies De Laender is ons jongste bestuurslid (letterlijk en figuurlijk). Zij is licentiate in de moderne geschiedenis en studeerde in 2003 af op een thesis over de uitbouw van het hospitaaalwezen in Vlaanderen vóór 1350.

Marcel Franssens – bestuurslid

Marcel Franssens geeft blijk van een onverdroten inzet om het Pajottenland en de Zennevallei op de toeristische kaart te zetten en is ereburger van de stad Halle. Hij heeft dan ook zeer veel publicaties op allerlei domeinen op zijn actief staan: zij gaan van middeleeuwse kastelenbouw, de neder­zet­tings­structuur in Zenne en Zoniën tot de geheimen van de geuzelambik. Ook aan de bouwgeschiedenis en de restauratie van het historisch stadhuis besteedde hij veel aandacht, maar zijn meest intense belangstelling gaat ongetwijfeld uit naar de Sint-Martinusbasiliek van Halle. Al in 1967 schreef hij een indrukwekkende synthese van de toenmalige kennis over de basiliek (Verhandeling nr. 7). Sindsdien volg­den studies en dossiers met de regelmaat van een klok. Het is trouwens aan zijn dossiers en zijn inzet te danken, dat de restauratie van de basiliek uitgroeide tot een model voor gans Vlaanderen.

Christian Lerinckx – bestuurslid

Christian Lerinckx is gepassioneerd door genealogie en familiegeschiedenis. Bij het bewandelen van deze onderzoekspaden ging hij steeds vaker de wegen van de lokale geschiedenis kruisen. Een aangeboren interesse voor geschiedenis werd hierdoor sterk aangewakkerd en leidde tot het actief opsporen en verzamelen van diverse soorten informatie (teksten, documenten, foto’s, afbeeldingen…) over zijn geboortestad Halle, waar de familie Lerinc(k)x al generaties lang woont en werkt. Overtuigd van het belang van de convergenties tussen lokale geschiedenis, genealogie en bronnen van diverse instanties (vb. kadaster), heeft Christian tal van lokale en rijksarchieven tot zijn favoriete onderzoeksterrein gemaakt. Als bestuurslid stelt hij deze kennis en ervaring graag ten dienste van de Kring en de ervaren bestuursploeg.

Guy Lernout – bestuurslid

Guy Lernout is ex-directeur van het voormalige Heilig-Hart­insti­tuut en is thans voorzitter van Davidsfonds-Halle. Tevens is hij verbonden aan het Arenbergarchief. Hij schreef over een waaier van geschiedkundige onderwerpen, maar lijkt toch een voorkeur te hebben voor de studie van de Halse politieke geschiedenis na 1830 en vooral dan van het Daensisme. Toch krijgt ook Buizingen heel wat aandacht; zo schreef hij in Hallensia (2004), samen met Erik Meeussen, een artikel over de Sint-Vincentiuskerk van Buizingen (1904-2004), terwijl er toen ook een opgemerkte tentoonstelling over dit onderwerp liep in de kerk en in Centrum Lindengroen. Hij schreef ook een bio- en bibliografie van Medard-Jules Van den Weghe, de ondervoorzitter van de vooroorlogse Geschied- en Oudheidkundige Kring.

Hans Lories – bestuurslid

Christian Reumont – bestuurslid

Christian Reumont werd door Zeger Desmet als volgt geïntroduceerd: “Hij is in Halle een gewaardeerd medewerker bij de organisatie van de jaarlijkse Open Monumentendag. In de voorbereidende vergaderingen put hij niet enkel uit zijn eigen herinneringen als Hallenaar, maar geeft hij ook belangeloos toegang tot zijn verzorgd archief. Als kleinzoon van burgemeester August Demaeght en laatste administrateur-generaal van Pacha zit hij in het kloppende hart van de Halse geschiedenis. Behoort de typische Pacha-geur – die onfeilbare weervoorspeller – niet tot het Halse patrimonium? Door zijn bedrijfserva­ring had hij voeling met heel het industri91le gebeuren te Halle. Onder zijn bestuur werd het Nederlands consequent doorgevoerd in de bedrijfs­voering van de firma Pacha. Dr. René Borremans vertelt ons dat  nooit sprake geweest zou zijn van het Zuidwestbrabants Museum zonder de belang­rijke jaarlijkse bijdrage die hij van Pacha mocht ontvangen. En dat lang voordat enige andere instantie daartoe bijdroeg! Door zijn vorming als doctor in de Rechten legt Christian Reumont elk woord op de weegschaal tussen objectieve juistheid en menselijk begrip. Dit weerspiegelde zich onlangs in zijn sappige bijdrage aan het Vriendenboek voor grondwetspecialist Francis Delpere met wie hij als cursusgenoot de bewogen jaren van de splitsing van de Leuvense Alma Mater meemaakte. Omdat Frans zijn moedertaal is, hebben enkele bestuursleden spontaan aangeboden zijn toekomstige bijdragen voor ons tijdschrift naar het Nederlands te vertalen. Al is het delicaat zijn smeuïge verhalen in gelijkwaardige Vlaamse tinten te hergieten. In Soignies heeft hij twee XVII-eeuwse huisjes omgevormd tot een intiem oord van studie en bezinning. Zoals in andere nabije Henegouwse stadjes overvalt daar een Hallenaar die doordrongen is van zijn stadsgeschiedenis, een gevoel van herkenning: “zo heeft Halle er uit gezien voor het bij Brabant werd aangehecht!””

Rudolf Verleyen – bestuurslid

Rudolf Verleyen is vooral de man van Buizingen. Zo heeft hij de leden van de KGOKH al enkele malen gegidst in zijn lievelingsdorp, maar als bouwkundige ook door de straten van Halle, samen met Zeger Desmet. Hij stelt twee schitterende locaties ter beschikking voor onze bestuursvergaderingen en is meestal de man van de logistieke steun bij allerlei activiteiten van de Kring. Hij schreef ook over het verenigingsleven en het volksvermaak in Buizingen, bier en brouwerijen in Buizingen en over Steen-rijk Buizingen. Hij werkte ook mee aan het Verklarend register van 1220 plaats­namen van Groot-Halle (Hallensia, jg. 13). Bij Open Monumentendagen richt hij dikwijls tentoonstellingen en andere activiteiten in.

Frank Boon – lid adviescomité

In Lembeek zette self made brouwer Frank Boon in 1975 zijn eerste schuchtere stappen in de brouwerswereld. Zijn missie: lambiek, geuze en kriek, de unieke en authentieke streekbieren van spontane gisting uit Brussel en omgeving, nieuw leven inblazen. Het leek toen nog een gek idee, maar mede dank zij de internationale belangstelling van o.m. beer hunter Michael Jackson (niet te verwarren met de gelijknamige popster) plaatste Frank Boon de vergeten bieren uit de Zennevallei opnieuw en met eclatant succes op de wereldkaart. Daarmee luidde hij ook een nieuwe trend in, die van het artisanale brouwen, die in Noord-Amerika intussen tot een heuse rage (die van de micro breweries) is uitgegroeid. Op de site van brouwerij Boon wordt al sinds 1680 fijn bier van spontane gisting gebrouwen. Ook in de toekomst zal er geuze, kriek, framboise en faro gebrouwen worden, want Frank heeft zijn kinderen intussen alle geheimen van het ambacht leren kennen. (URL: http://www.boon.be/nl)

René Borremans – lid adviescomité

René Borremans nam vanaf ca. 1950 deel aan de activiteiten van de heropgestarte K.G.O.K.H. en werkte o.m. mee aan de eerste tentoonstellingen. In 1982 stichtte hij, samen met dr. G. Renson en anderen, het Zuidwestbrabants Museum, waarvan hij tot in 2010 conservator bleef. Hij was van 1950 tot 1992 in gans België actief als archeoloog (ook in de regio: de Gallo-Romeinse vicus van Kester en de grondvesten van de voormalige kerk van Huizingen). Hij werd doctor Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis K.U.L. met als specialisaties ceramologie en kasteelkunde. Hij publiceerde een tweehonderdtal gespecialiseerde bijdragen. Van 1969 tot 1999 ondernam hij, samen met, eerst, dr. L. Walschot, later, lic. G. Taelman, een vijftal archeologische opgravingen in Halle-centrum (o.m. Molenborre, De Post), alsook in de kasteelresten van Lembeek. Vanaf  2000 legde hij zich toe, samen met G. Taelman, op het bouwhistorisch onderzoek van een zevental huizen in Halle-centrum. Het belangrijkste hiervan was het geklasseerde huis Pierreux, Basiliekstraat 59. Heden ten dage werkt hij aan de publicaties van deze diverse opzoekingen.

Jan Erkelbout – lid adviescomité

Je moet niet in Halle wonen om er van te houden. Al 20 jaar komt Jan Erkelbout elke werkdag naar onze stad om er de diensten van het Kadaster te leiden. Door hele dagen met de Halse huizen en gronden bezig te zijn, ontstond de liefde voor zijn werkplek. Het is dan ook met veel plezier dat hij geïnteresseerden wegwijs maakt in het moeilijke archief van het Kadaster. Zo ontdekte hij ook dat zijn overgrootmoeder Jeanne Pypens een rasechte Halse was. Sindsdien is de interesse voor de stad en zijn inwoners alleen maar gegroeid. In zijn woonplaats, Dilbeek, is Jan gekend voor zijn inzet in verschillende verenigingen, wat hem bij de laatste verkiezingen nog in de gemeenteraad bracht ook !

Willy Everaert – lid adviescomité

Willy is onze huisfotograaf sinds 2014. Kunst is altijd zijn passie geweest. Hij volgde twaalf jaar cursus in twee kunstacademies, te Halle en te Brussel, en behaalde zijn Finaliteit grafische kunsten-fotografie aan het Rijksinstituut voor Hoger Kunstonderwijs te Etterbeek. Hij is al sinds 1985 actief voor de Werkgroep Mariaprocessie met het fotografisch vastleggen van de jaarlijkse historische stoet, en, eveneens sinds 1985, voor de Vrienden van de basiliek met documentaire fotografie in het kader van de restauratie van de Sint-Martinuskerk.

John Gheysels – lid adviescomité

John is de hoeksteen van al onze publicaties. Hij verzorgt al jaar en dag de opmaak van Hallensia en Verhandelingen. Zonder zijn onvermoeibare inzet en zin voor detail zouden onze uitgaven er lang niet zo fraai uitzien.

Victor Ghysels – lid adviescomité

“Ik werd midden in de Tweede Wereldoorlog op de Vogelpers geboren, recht tegenover het Kommandantur. Daarom kom ik, volgens mijn moeder, uit de kolen, want tijdens de oorlog schoten de Duitsers de ooievaars af en die brachten dus geen kindjes aan huis in die tijd. Als ingenieur elektronica werkte ik heel mijn leven in de naverkoopdienst voor automatische hout- en metaalbewerkingsmachines. Daarvoor reisde ik 25 jaar lang de wereld rond. Daarna was ik nog 20 jaar verantwoordelijk voor de naverkoopdienst in Europa, altijd in computergestuurde werktuigmachines (van klein tot heel groot). Tijdens mijn jeugd werd in onze familie veel over vroeger verteld, vooral op familiale bijeenkomsten, verjaardagen, kermissen… Al die verhalen heb ik meermaals gehoord en goed onthouden. Ik stak ze in mijn computer, ter bewaring. Toen mijn pensioen naderde, ben ik aan mijn Halse dialectverhalen en -woordenlijst begonnen, alsook aan mijn stamboom. De oude documenten, archieven en foto’s die in mijn familie bewaard gebleven waren, kwamen tenslotte ook in mijn bezit. Dat hielp mij om mijn familieverhalen te dateren. Ik ontdekte dat mijn voorouders bijna 300 jaar in en rond Halle gewoond hebben. Momenteel woon ik in Evere, in de omgeving van de NAVO. Ik heb plannen om ooit naar mijn geboortestad terug te keren, maar dat is vooralsnog toekomstmuziek.”

René Maurice Jammart – lid adviescomité

René Jammart is gepassioneerd door alle onderwerpen die, van ver of dichtbij, met genealogie te maken hebben. Zijn liefde voor de familiekunde draagt hij ook uit naar het geïnteresseerde publiek, o.m. als lesgever oud schrift voor Archeduc en Vormingspluscentra Vlaanderen. Zijn genealogische en paleografische kennis komen hem goed van pas bij zijn gedreven archiefonderzoek, dat hij met nauwgezetheid en volharding uitvoert. Van zijn hand zijn al verschenen: Een Genealogisch Instrument: de Kiezers van Halle 1907-1908, 1919, en 1945; De volkstellingen in het land van Gaasbeek 1693; Transcriptie van het oudste schepenboek van Dilbeek 1455-1578; Het Cijnsboek van Holsbeek 1589 en de Graantelling van 1693; Sint-Martens-Lennik: Index Parentum et Genitorum 1777-1807; Eizeringen: Index Parentum 1930; Tournai les électeurs de 1919; en Brussel, volkstelling – recensement 1802, index. Zijn voorzien voor 2017: Het Cijnsboek van Gaasbeek 1550-1705; Halle: matrices cadastrales – kadastrale leggers 1834-1920, index; en De Kiezers van Halle 1893-1894. De internetstek van René vind je terug bij de interessante websites rechtsboven.

Vic Lories – lid adviescomité

Vic Lories was als journalist en secretaris verbonden aan de BRTN. Zijn belangstelling gaat uit naar fi­gu­ren als Jean-Nicolaas Devillé, de ex-burgemeester van Halle, aan wie hij een biografie in Hallensia en een tentoonstelling in de Janshoeve te Essenbeek wijdde. Ook Hallenaar Jan Boon, die sedert 1939 aan het toenmalige N.I.R. verbonden was, wekte meermaals zijn interesse. Een belangrijke studie over deze figuur verscheen van zijn hand in Hallensia (jaargang 1998) ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van deze veelzijdige Halle­ naar. In dit kader werd er ook een gedenkplaat onthuld aan het geboortehuis van Jan Boon in de Sint-Katharinavest en werd een afgietsel van de buste van Jan Boon, vervaardigd door Akarova, geplaatst bij de ingang van de Stadsbibliotheek. Naar aanleiding van de Cardijnherdenking in 1997 wijdde hij een biografie aan deze stichter van de K.A.J.

Christa Petit – lid adviescomité

Ghislain Sablon – lid adviescomité

Ghislain Sablon, ex-leraar wiskunde aan het voormalige Onze-Lieve-Vrouwecollege te Halle, is vrijwillig medewerker in het Stadsarchief. Tot september 2013 behartigde hij op uiterst nauwkeurige wijze de financiële belangen van de Kring.

Herman Vandormael – lid adviescomité

Herman Vandormael, doctor in de geschiedenis, was van 1983 tot 2003 conservator van het Kasteel van Gaasbeek, waar hij concerten, wetenschappelijke en kunsttentoonstellingen, voordrachten, studiedagen, academische zittingen, openluchttheater, historische dans… organiseerde en waarvoor hij belangrijke aanwinsten realiseerde, wat hem in 1998 de Zilveren medaille voor Toeristische Verdienste van de Vlaamse Gemeenschap opleverde. Naast zijn vele artikels in wetenschappelijke en vulgariserende tijdschriften, schreef hij ook een resem boeken voor gerenommeerde uitgeverijen. De laatste jaren besteedde hij veel aandacht aan kinderen als slachtoffer van de Tweede Wereldoorlog. Daaruit resulteerden: Verborgen oorlogsjaren: ondergedoken Joodse kinderen getuigen (2009) en Kinderen van Theresienstadt (2012). Herman Vandormael is tevens ereburger van de gemeente Lennik (2003) en doctor honoris causa van de Universitaire Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid (2004).

Johan Vanvolsem – lid adviescomité

Johan Vanvolsem was jarenlang ondervoorzitter van de K.G.O.K.H. In Halle is hij vooral bekend om zijn kennis van en zijn publicaties over historische cartografie en toponymie. De pu­bli­catie van zijn Cartae Hallenses in de Gazet van Halle is haast legendarisch. We denken verder aan zijn drie publicaties in Hallensia over plaats-, straat- en pleinnamen van Groot-Halle (in de jaargangen van 1988, 1995 en 2008) of zijn Verhande­ling over Naamvorming & naamverspreiding van Halle door de eeuwen heen (2000). Graag vermelden we ook zijn Lexicon van Beroemde Hallenaren. Johan speelde ook een belangrijke rol als voorzitter van de Halse Culturele Raad, van het Zuidwestbrabants Museum en van Neos, en als organisator van talrijke tentoonstellingen op allerlei gebieden (zijn laatste was gewijd aan de Halse figuur en kunst­schilder Henri De Cock).


Geef een reactie